บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“คาเนโบ”) ให้บริการเว็บไซต์อินเทอร์เนตนี้ ("เว็บไซต์") เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") รวมถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด หากท่านเข้าใช้ และ/หรือเรียกดูเว็บไซต์ แสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่มีข้อจำกัด หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดอย่าใช้บริการเว็บไซต์นี้

                        คาเนโบอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ และเมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว จะถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

                   คาเนโบหรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของสิทธิของทุกสิ่งในเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรูปภาพ ข้อความ เสียง และวิดีโอ ในลักษณะ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากคาเนโบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ โดยไม่ใช่การสละสิทธิ์ใด ๆ ของคาเนโบข้างต้น คาเนโบยินยอมให้ท่านสามารถดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของท่าน แต่ไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อการใช้ในบ้าน            ของท่านเท่านั้น โดยท่านต้องรักษาสิทธิทั้งหมด และทำตามประกาศเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมด ท่านไม่สามารถจำหน่าย ดัดแปลง ส่ง ใช้ซ้ำ โพสต์ซ้ำ หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากคาเนโบ คาเนโบไม่รับประกันหรือรับรองว่าการใช้เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ของท่านจะไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือเกี่ยวข้องกับคาเนโบ รูปภาพของบุคคล หรือสถานที่ที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ หรือใช้โดยได้รับอนุญาตจากคาเนโบ หรือบริษัทในเครือ ห้ามใช้รูปภาพเหล่านี้โดยตัวท่านเอง หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตจากท่าน หรือได้รับรูปภาพจากท่าน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การใช้ภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคาเนโบ หรือบริษัทในเครือ อาจละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมาย การค้า หรือกฎหมายอื่น ๆ ชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการทั้งหมด (รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า") ที่แสดงบนเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นของ หรือใช้ภายใต้สิทธิของคาเนโบ หรือบริษัทในเครือ ไม่มีส่วนใดในเว็บไซต์นี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตให้นำเครื่องหมายการค้าไปใช้โดยปริยาย โดยกฎหมายปิดปาก หรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ ใบอนุญาต หรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากคาเนโบ หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ และห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏในเว็บไซต์ในทางมิชอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

2. การแสดงผลิตภัณฑ์ และความถูกต้องของข้อมูล

                        คาเนโบ หรือบริษัทในเครือ ใช้ความพยายามตามสมควรในการรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และปรับปรุงเนื้อหา รวมถึงข้อความในเว็บไซต์ในบางครั้งเพื่อให้เป็นปัจจุบันที่สุด อย่างไรก็ตาม คาเนโบ หรือบริษัทในเครือ ตลอดจนกรรมการ และพนักงานของคาเนโบไม่รับประกัน หรือรับรองความถูกต้อง หรือความครบถ้วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ คาเนโบ หรือบริษัทในเครือ กรรมการ และพนักงานจะไม่รับผิด หรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

                        โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของคาเนโบ เพื่อที่ท่านจะสามารถทำความเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคาเนโบ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของคาเนโบได้ที่ www.kanebo.co.th/privacy

4. บัญชีและข้อมูลสมาชิก

            ท่านสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคาเนโบได้ เพียงแค่ท่านสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าถึง และใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และรับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมายของสมาชิก ท่านจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และระมัดระวังการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อป้องกันการใช้บัญชีสมาชิกของท่านโดยมิชอบ

            ท่านตกลงว่าจะรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน ท่านยืนยันว่าจะให้ ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น คาเนโบขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ท่านละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนด หรือเมื่อคาเนโบตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของคาเนโบ ทั้งนี้ คาเนโบจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข หากท่านต้องการสมัครสมาชิกคาเนโบ ท่านจำเป็นต้องยอมรับนโยบายนี้

5. การใช้งานและการเรียกดูเว็บไซต์

                        การใช้งาน และการเรียกดูเว็บไซต์ของท่านถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง คาเนโบ หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่องจากความเสียหาย ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายในเชิงลงโทษ หรือการสูญเสียต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (รวมถึง ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมในการจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากการเข้าถึง หรือการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดจากไวรัส จุดบกพร่อง การกระทำ การละเลยที่จะกระทำของมนุษย์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ สายโทรศัพท์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดอื่นใด ความล้มเหลว หรือความล่าช้าในการส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

6. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

                        เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ  ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยให้ท่านสามารถค้นหาเว็บไซต์บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบาย คาเนโบไม่มีอำนาจที่จะควบคุมรับรอง ยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือลิงค์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่ คาเนโบ จะไม่รับผิดชอบเนื้อหา ไม่รับประกัน หรือรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้คาเนโบไม่อนุญาตให้ท่านวางลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตลงในเว็บไซต์นี้

7. เรื่องอื่น ๆ

                        ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่จะตีความว่าเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ของคาเนโบหรือบริษัทในเครือ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็น และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ คาเนโบหรือหลักทรัพย์อื่นใด

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

            ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ให้ตีความ และอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย